Lexie & Mark Updates

a video đã được thêm vào: Mark & Lexie l I'll Be Okay hơn một năm qua by Araanxiita
a pop quiz question đã được thêm vào: What was the name of her mother? hơn một năm qua by aundomiel
a pop quiz question đã được thêm vào: Who plays as Lexie? hơn một năm qua by aundomiel
a pop quiz question đã được thêm vào: What is the full name of this actor? hơn một năm qua by aundomiel
fan art đã được thêm vào: slexie hơn một năm qua by lexiegrey11
a comment was made to the photo: MerDer ♥ hơn một năm qua by pitu98love
a photo đã được thêm vào: M.A.G.I.C hơn một năm qua by CarlaAmorim
a poll đã được thêm vào: Do bạn miss Lexie and Mark together? hơn một năm qua by jasamfan23
a pop quiz question đã được thêm vào: Mark waits until after ... to tell Lexie about Callie's pregnancy? hơn một năm qua by pinto1101
a poll đã được thêm vào: Do bạn think that Mark and Lexie will ever make it work? hơn một năm qua by 701221180
a poll đã được thêm vào: Who does Lexie belong with? hơn một năm qua by 701221180
an icon đã được thêm vào: LM <3 hơn một năm qua by CatarinaSantos