Leo from Yu-Gi-Oh! 5Ds Updates

fan art đã được thêm vào: Leo hơn một năm qua by Ryuuto013
a photo đã được thêm vào: Leo hơn một năm qua by Ryuuto013
a screencap đã được thêm vào: Leo hơn một năm qua by luvpetz
an article đã được thêm vào: Leo from Yu-Gi-Oh!5D's hơn một năm qua by Anni-chan
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Leo's legendary Dragon called? hơn một năm qua by Anni-chan
an icon đã được thêm vào: leo duel2 hơn một năm qua by leopower2