Leah&Seth Clearwater Updates

a reply was made to the forum post: Leah vs. Renessme~IMPRINTING! hơn một năm qua by Bisexualnerd22
a photo đã được thêm vào: Team Clearwater hơn một năm qua by LilMissxPunKy
a poll đã được thêm vào: do bạn think Seth will fall in tình yêu hơn một năm qua by blondie1997
a comment was made to the poll: Do bạn think it's bad that Seth likes the Cullens? hơn một năm qua by biffy1234
a wallpaper đã được thêm vào: Clerwater Siblings hơn một năm qua by SamyW89