Laptops Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

Rainstrike đã đưa ý kiến …
Need one LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
aussiegirl12 đã đưa ý kiến …
tình yêu my laptop shes called felicity!!!! đã đăng hơn một năm qua
Foxy13 đã đưa ý kiến …
i want a laptop.
đã đăng hơn một năm qua
Pineapple07 đã đưa ý kiến …
Got a laptop 4 Christmas.....now i wonder how did i live without 1 b4??? đã đăng hơn một năm qua
divaniaya đã bình luận…
me too hơn một năm qua
sasuhia4ever đã bình luận…
same here hơn một năm qua
angelic
Jhordan232 đã đưa ý kiến …
i Like laptopd Better then computer's. Computer.sss well .i can't describe it somehow... but i really hope i Get one this tháng đã đăng hơn một năm qua
1234566789 đã bình luận…
i have one already has bought to me 3 months cách đây !!! hơn một năm qua
wink
Jhordan232 đã đưa ý kiến …
i wish i had mine already got token away since March all because of my mom and i like Laptops better đã đăng hơn một năm qua
laugh
sterlingiscute đã đưa ý kiến …
i am on a laptop đã đăng hơn một năm qua
1234566789 đã bình luận…
me too :D hơn một năm qua
me-the-awesome đã đưa ý kiến …
i tình yêu laptops! they r awesome! đã đăng hơn một năm qua
1234566789 đã bình luận…
of coooooooooooooourse !! hơn một năm qua
kitkat2014 đã đưa ý kiến …
i just realized how big the screen is on a pc and how small the screen is on a mac. -.- maybe tiếp theo time i should pay attention. (: đã đăng hơn một năm qua
worried
Poziomka đã đưa ý kiến …
bạn should also add biểu tượng and BANNER to the spot! đã đăng hơn một năm qua
misamisa10 đã đưa ý kiến …
laptops are better than computers....u can take them everywhere, bạn can get cute covers, and they tình yêu bạn back đã đăng hơn một năm qua
totallytorri đã đưa ý kiến …
if laptop wasnt avanted than i wont have a fanpop đã đăng hơn một năm qua
ILoveAdam4Ever đã bình luận…
That is not howyou spell invented. Told bạn i was right. bạn need help with spelling. hơn một năm qua
totallytorri đã bình luận…
YA I NO I DO hơn một năm qua