Languages Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

RubyTuesday632 đã đưa ý kiến …
A modern linguist site, COOL đã đăng hơn một năm qua
kid_symmetry đã đưa ý kiến …
So far, I'm learning German and I'm planing on learning Swedish. I just tình yêu the way that they sound and I'm planning on going to college in Sweden so it's kinda necessary that I learn Swedish. đã đăng hơn một năm qua
cinnominbubble đã đưa ý kiến …
Does anyone elso know Bangla? If bạn do then translate this!

আমি এত খুশি যে অন্য কেউ আমাকে বুঝতে পারে! হ্যালো দ্বারা পথ!!!!
Āmi ēta khuśi yē an'ya kē'u āmākē bujhatē pārē! Hyālō dbārā patha!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cinnominbubble đã bình luận…
hoặc Bengali hơn một năm qua
bosredsox24 đã đưa ý kiến …
Anyone heard of Invented Languages? Sound interesting? I made a Invented Lang. spot, come check it out if bạn like. đã đăng hơn một năm qua
smile
mona_me đã đưa ý kiến …
i tình yêu learning languages to comznucate with other people from diffrent countries, and cuz it's not so hard to learn a new language to me.. i hope if i have thêm time to learn more. đã đăng hơn một năm qua
animelove30 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
HecateA đã đưa ý kiến …
Bonjour!
Pouvez vous joindre mon club "La Francophonie"?
(if bạn could not read the language this is written in, it doesn't apply to you) đã đăng hơn một năm qua
Lightning98 đã bình luận…
Oui hơn một năm qua
HecateA đã bình luận…
merci! hơn một năm qua
mona_me đã bình luận…
i read that.. i got that,, but i amn't sure it applys to me! hơn một năm qua
HecateA đã bình luận…
Are bạn francophone? Do bạn like the language? Then come on over! hơn một năm qua