Kuradeel Updates

a photo đã được thêm vào: sword art online 08 kuradeel fight duel fisheye lens scan lifebar sword hơn một năm qua by UtauHoshina1
a poll đã được thêm vào: Do bạn think he is hơn một năm qua by UtauHoshina1
a pop quiz question đã được thêm vào: What level was he hơn một năm qua by UtauHoshina1
a poll đã được thêm vào: Kuradeel x Asuna hơn một năm qua by UtauHoshina1