Kogoro Mouri Updates

a photo đã được thêm vào: Kogorou/richard hơn một năm qua by freyafox
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Richard/Kogoro is just annoying how he takes credit for the mysteries hoặc is it just funny for you? hơn một năm qua by freyafox