Kiryu 己龍 Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 22

visualkat đã đưa ý kiến …
Takemasa will be pausing activities with Kiryu in December 2021. He will continue to work with production. đã đăng cách đây một tháng 1
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new single 'kachoufuugetsu' in November 2019. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new single 'Tamaki no hashina kigagotoshi' in July 2019. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new single 'senkou' in March 2019. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new DVD 'Onjin Riku' in January 2019. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new album 'Tenshou Rinne' in November 2018. đã đăng hơn một năm qua
smile
Xodiack đã đưa ý kiến …
Happy Birthday to Takemasa! đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release a new DVD 'Gaifushouu Tour at Nakano Sun Plaza' in September 2018. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu's 19th single 'muku' will be released in july 2018. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu's 18th single will be released in march 2018. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release 2 DVD's, a live and a documentary, in January 2018. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
Congratulations on your 10th Anniversary! đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu will release their 17th single on 25th October 2017. They will also release a 10th anniversary best album. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
Kiryu Tandoku Jungyou Senshuuraku「Gekkasuikou」〜2017.01.15 NHK HALL〜 DVD will be released on 23rd August 2017. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
kiryu's 16th single will be released on 5th April 2017 đã đăng hơn một năm qua
smile
visualkat đã đưa ý kiến …
Kiryu will release a new live DVD Tandoku Jungyou Senshuuraku Hyakkiyakou 2016.08.29 Nippon Budoukan〜 Tandoku Kouen Shi Reireikai Kinen 〜 in January 2017. đã đăng hơn một năm qua
heart
visualkat đã đưa ý kiến …
Kiryu's new maxi single Gekkabijin will be released on 23rd November 2016. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
My Dragon fanclub link đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
Kiryu will release a new live DVD 単独巡業「彩霞蓋世」千秋楽~二〇一六年四月二十四日 TOKYO DOME CITY HALL~" (Tandoku Jungyo "Saika Gaisei" Senshuraku TOKYO DOME CITY HALL in September 2016. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã đưa ý kiến …
Mahiro fanclub link đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã bình luận…
I also made các câu lạc bộ for all the members. hơn một năm qua
Xodiack đã đưa ý kiến …
Lots of nice bức ảnh sets! I like the new banner. đã đăng hơn một năm qua
visualkat đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
cake
visualkat đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Mahiro :) đã đăng hơn một năm qua