Kira Updates

a photo đã được thêm vào: hi hơn một năm qua by deathnotechibi
an icon đã được thêm vào: Kira hơn một năm qua by TriciaLawliet