Kingdom hearts 1 2 COM 358/2Days birth bởi sleep Updates

a comment was made to the poll: who's your kingdom hearts birth bởi sleep yêu thích character? hơn một năm qua by tears-to-t
a comment was made to the photo: KH Birth bởi Sleep hơn một năm qua by T_wolf1026
a comment was made to the article: Vương quốc trái tim hơn một năm qua by mylessilk
a poll đã được thêm vào: who's your kingdom hearts birth bởi sleep yêu thích character? hơn một năm qua by nero_drei
a photo đã được thêm vào: KH Birth bởi Sleep hơn một năm qua by nero_drei
a wallpaper đã được thêm vào: KH Birth bởi Sleep hơn một năm qua by nero_drei