KendallGirl21 Updates

a comment was made to the photo: Kendall BTR hơn một năm qua by Annabeth_32
a pop quiz question đã được thêm vào: How old is Kendall??? hơn một năm qua by KendallGirl21
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Kendall's fave color??? hơn một năm qua by KendallGirl21
a pop quiz question đã được thêm vào: When is Kendall's birthday? hơn một năm qua by KendallGirl21
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Kendall's middle name??? hơn một năm qua by KendallGirl21
a photo đã được thêm vào: Kendall BTR hơn một năm qua by KendallGirl21
an icon đã được thêm vào: Kendall hơn một năm qua by KendallGirl21