Kanon X Kanon Updates

a comment was made to the poll: Which song? hơn một năm qua by Katherine1517
a poll đã được thêm vào: Which song? hơn một năm qua by IllusionDolls
a video đã được thêm vào: The Doll House bởi KanonxKanon hơn một năm qua by Skilene234
a video đã được thêm vào: Calendula Requiem hơn một năm qua by ItachiFighter
a photo đã được thêm vào: Kanon X Kanon hơn một năm qua by ItachiFighter