k. d. lang Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

judella đã đưa ý kiến …
I saw bạn last at Massey Hall in Toronto - cannot wait to see bạn at the Sony Centre this year. đã đăng hơn một năm qua
tillygus đã đưa ý kiến …
Cannot wait to see in the birthplace of Canada, Charlottetown,PE đã đăng hơn một năm qua
vickycourtney55 đã đưa ý kiến …
your beauty is based on what bạn are inside, rather than what bạn are like on the outside. đã đăng hơn một năm qua
ebz37 đã bình luận…
I think she's hot. I've got a huge crush. hơn một năm qua
tinaloveskd đã đưa ý kiến …
Will k.d ever perform here in Albuquerque, N.M? If so, when and where? đã đăng hơn một năm qua
DramaQueen1020 đã đưa ý kiến …
"See, it doesn't matter. bạn can have everything: be young, famous, rich, have the world in front of them, and happiness is internal, not external." ' k. d. Lang đã đăng hơn một năm qua