Juno Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

dunno18 đã đưa ý kiến …
tình yêu the fuzzy feelings this movie gives<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
barbiegirl190 đã đưa ý kiến …
Finally I found my yêu thích movie this movie is epic đã đăng hơn một năm qua
K-Tahan đã bình luận…
wwwwwoooooooowwwwww hơn một năm qua
mummyzgirl đã đưa ý kiến …
i loved it i cryed near the end when she did đã đăng hơn một năm qua
NewGirl14 đã đưa ý kiến …
I fucking tình yêu this movie I wanted to cry cuz it was sad đã đăng hơn một năm qua
imteamedward đã đưa ý kiến …
this movie is the best đã đăng hơn một năm qua
smile
nidoqueen đã đưa ý kiến …
it's not bad i like it. đã đăng hơn một năm qua
amiya1243 đã bình luận…
i fucking tình yêu this movie!!!! hơn một năm qua
nidoqueen đã bình luận…
cool :) hơn một năm qua
Vladimir-Tod905 đã bình luận…
xin chào I lovve this movie so sad I mean I was so sad I cut myself hơn một năm qua
IsabellaMCullen đã đưa ý kiến …
If bạn were the wood, I'd be the fire.
If bạn were the love, I'd be the desire.
If bạn were a castle, I'd be your moat,
And if bạn were an ocean, I'd learn to float.♥ đã đăng hơn một năm qua
CherrySodaluver đã bình luận…
Such a great song, but it brings back bad memories. hơn một năm qua
big smile
victoriousgirl đã đưa ý kiến …
I wonder what's this movie is like!
It looks like it's a good movie!
I never saw it. đã đăng hơn một năm qua
Vladimir-Tod905 đã bình luận…
bạn suck then hơn một năm qua
CherrySodaluver đã bình luận…
WATCH IT!!!! >:( hơn một năm qua
shayrox4eva đã đưa ý kiến …
luv this movie! soo cool!!!! đã đăng hơn một năm qua
smckinlay2 đã đưa ý kiến …
Just watched Juno for the first time, amazing movie <3 đã đăng hơn một năm qua
iamfeebs123 đã đưa ý kiến …
This is film is amazing it shows what happens when you.... ignore the law lets say! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Vladimir-Tod905 đã bình luận…
Cool thats not good to *disobey* the *law* hơn một năm qua
Vladimir-Tod905 đã bình luận…
*ignore* hơn một năm qua
bigkate28 đã đưa ý kiến …
i tình yêu this movie it teaches bạn that getting pregnant at 16 is the hardest thing eva ! ugh motherhood is NOT for me. (: look me up :) đã đăng hơn một năm qua
AntoLasDivinas đã đưa ý kiến …
I tình yêu THIS MOVIE!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
TeamSongz4eva đã đưa ý kiến …
all the songs were cute andn blah imms watch the movie again!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Azoe đã đưa ý kiến …
I tình yêu that But bạn song and i tình yêu this movie, and all the characters ecspecially i tình yêu PAULIE BLEEKER<3 đã đăng hơn một năm qua