Julizia (Julian&Jadzia) Updates

a video đã được thêm vào: Julian/Jadzia - Baby hơn một năm qua by badwolf359
an icon đã được thêm vào: Julian and Jadzia hơn một năm qua by makintosh
a poll đã được thêm vào: Who do bạn like better? hơn một năm qua by HermioneMalfoy9