John Lasseter Updates

a comment was made to the poll: What's your yêu thích film bởi John? hơn một năm qua by HomelySausage
a video đã được thêm vào: Cartoon John Lasseter Loves Hawaiian Shirts hơn một năm qua by nicesandwich
a pop quiz question đã được thêm vào: When Is John's Birthday & Mater's Birthday? hơn một năm qua by Hubie_Manes
a pop quiz question đã được thêm vào: what is john lasseter's yêu thích color hơn một năm qua by ravicloud9
a comment was made to the pop quiz question: what does the lettres "A 113" found in every Pixar film mean? hơn một năm qua by carsfan
a pop quiz question đã được thêm vào: what does the lettres "A 113" found in every Pixar film mean? hơn một năm qua by carsfan
an icon đã được thêm vào: great man hơn một năm qua by ravicloud9
a photo đã được thêm vào: john lasseter hơn một năm qua by ravicloud9