John and Yoko Updates

a photo đã được thêm vào: John & Yoko hơn một năm qua by GroovyGal96
a pop quiz question đã được thêm vào: who separeted the beatles hơn một năm qua by beatlefan99
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by thrillergirl18