trả lời câu hỏi này

JK Rowling and Rick Riordan! Câu Hỏi

Do u think the icon/banner should be changed???

If u do post the pic u think would be better


the pic is the icon
 Do u think the icon/banner should be changed???
 MCF2000 posted hơn một năm qua
next question »

JK Rowling and Rick Riordan! Các Câu Trả Lời

K-OnNOW said:
THIS PIC SHOULDN'T BE CHANGED! IT'S AWESOME!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks!
MCF2000 posted hơn một năm qua
cinnominbubble said:
yah sort of it maybe needs some thêm pics hoặc word
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
could u suggest a pic/banner for me to use maybe???
MCF2000 posted hơn một năm qua
*
I'll try...
cinnominbubble posted hơn một năm qua
next question »