Jet ngôi sao Updates

an article đã được thêm vào: Killjoys Of The MCRmy - IMPORTANT hơn một năm qua by ArsenicBaby
a comment was made to the photo: Ray's đàn ghi ta, đàn ghi ta, guitar Pick:D hơn một năm qua by jbiebs22
a photo đã được thêm vào: mr.jet ngôi sao hơn một năm qua by sahian5
a poll đã được thêm vào: cá đuối, cá đuối, ray with hair straightend?? hơn một năm qua by XxMCRKilljoyXx
an icon đã được thêm vào: Ray's cá đuối, ray Gun:D hơn một năm qua by XxMCRKilljoyXx