Jennifer Grey Updates

a photo đã được thêm vào: jennifer grey dirty dancing hơn một năm qua by pictureposts
fan art đã được thêm vào: Ferris Bueller's ngày Off hơn một năm qua by nikki8green6
an icon đã được thêm vào: Ferris Bueller's ngày Off hơn một năm qua by nikki8green6
a video đã được thêm vào: Jennifer Grey on Missing Patrick Swayze at the "Dirty Dancing" 25th Anniversary hơn một năm qua by StarCam
a video đã được thêm vào: Jennifer Grey's "Dancing with the Stars" freestyle performance hơn một năm qua by misse1000
a screencap đã được thêm vào: jenn in ferris hơn một năm qua by roryanddean16