Jayy Von Monroe Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

JAZZY-E đã đưa ý kiến …
I tình yêu your âm nhạc and well I hope that I can go to one of your concerts!!! đã đăng hơn một năm qua
Britany4356 đã đưa ý kiến …
stay awsome jayy and dahvie tình yêu ya đã đăng hơn một năm qua
annewatson733 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Jayy! đã đăng hơn một năm qua
heart
XXXRaven129 đã đưa ý kiến …
Jayy is so awsome!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
longdarknite đã đưa ý kiến …
i got a semi hug from jayy the other day!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
autumnodens13 đã đưa ý kiến …
Jayy ur awesome and don't u forget that. Keep up the good work on ur songs. đã đăng hơn một năm qua
angelofmusic13 đã đưa ý kiến …
will always tình yêu BOTDF never gonna forget u guys btw "haters make us famous" tình yêu that quote đã đăng hơn một năm qua
Ima_monster212 đã đưa ý kiến …
BOTDF forever đã đăng hơn một năm qua
worried
BOTDF4EVR đã đưa ý kiến …
xin chào Jayy.. R u still sick? đã đăng hơn một năm qua
JayyGayy đã đưa ý kiến …
check out this new club i made too:)i luv Jayy!
đã đăng hơn một năm qua
Kaseybear đã đưa ý kiến …
he and dahvie are both sexxxxyyyyyyy đã đăng hơn một năm qua
adh39117 đã bình luận…
yeh they are hơn một năm qua
BOTDF4EVR đã bình luận…
TOTALLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Gothgirlzrule đã đưa ý kiến …
omg he is fitt :D
đã đăng hơn một năm qua
RiderOfTempest đã bình luận…
Yes, yes he is xD hơn một năm qua
Gothgirlzrule đã bình luận…
i know right :D hơn một năm qua
BOTDF4EVR đã bình luận…
YAYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Britany4356 đã bình luận…
tình yêu ya dahvie and jayy stay awsome hơn một năm qua