Janus Updates

fan art đã được thêm vào: Jonah Wizard hơn một năm qua by KuraiOokami
a comment was made to the poll: What is your main Janus strong suit? hơn một năm qua by BeastBoyCahill
a poll đã được thêm vào: What is your main Janus strong suit? hơn một năm qua by BeastBoyCahill
a reply was made to the forum post: Live long janus!!!!!!!!!!! hơn một năm qua by BeastBoyCahill
a comment was made to the poll: Do bạn think Ian Kabra is hot? hơn một năm qua by Nemisis
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Ian Kabra is hot? hơn một năm qua by knexley