Jackman Updates

a photo đã được thêm vào: Azu hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: Jackman - Crow-Claw hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Jackman - 執政プロローグ muchi no chi hơn một năm qua by Xodiack
a video đã được thêm vào: Jackman - 平成B型 heisei B-gata hơn một năm qua by visualkat
a video đã được thêm vào: Jackman - と邪道 The right crime hơn một năm qua by visualkat
a pop quiz question đã được thêm vào: Yu-ta and Roi were previously in which band? hơn một năm qua by visualkat
a pop quiz question đã được thêm vào: Azu, Mike and LonLon were previously in which band? hơn một năm qua by visualkat
an icon đã được thêm vào: Jackman biểu tượng hơn một năm qua by visualkat
a poll đã được thêm vào: Who is/was your favourite member? hơn một năm qua by visualkat
an article đã được thêm vào: Jackman Profiles hơn một năm qua by visualkat
a link đã được thêm vào: Jackman Official Site hơn một năm qua by visualkat