Jack Bauer & Renee Walker Updates

a poll đã được thêm vào: Who do bạn like better? hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: "I just want bạn to know who I am..." hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: Jack&Renee||Only Human hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: Jack&Renee{Breathing Space} hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: Jack&Renee || I'm Falling Apart hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: Here Without bạn - Jack&Renee hơn một năm qua by Lie_to_Me_123
a video đã được thêm vào: 24 - Jack & Tony : END OF DAYS - mirroring tragic paths (30 giây To Mars - Hurricane) hơn một năm qua by fanfly
a video đã được thêm vào: 24 // Jack & Renee - I miss bạn hơn một năm qua by fanfly
a screencap đã được thêm vào: renee walker, jack bauer hơn một năm qua by Ashlee483
a pop quiz question đã được thêm vào: Who did Tony kill from the FBI in season 7 ? hơn một năm qua by logans
a pop quiz question đã được thêm vào: Where did Jack and Renee first meet ? hơn một năm qua by logans