Insane Characters Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Why did Kisshu go insane in Tokyo Mew Mew? hơn một năm qua by amutokitty