IAMYOURENEMY Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

Riku114 đã đưa ý kiến …
*pokes club several times* *adds to list* *stabs club several times for no reason*

Cyrus this is what happens when Riku isnt tired, has nothing to do, Wanta is asleep, and has a long danh sách of user clubs. đã đăng hơn một năm qua
Dreamtime đã bình luận…
murder in cyrus club *takes pictures* Riku no wonder your arm is sore from all dem pokes xD hơn một năm qua
IAMYOURENEMY đã bình luận…
What the fuck am I đọc at 5:08 in the morning? hơn một năm qua
Riku114 đã bình luận…
@Dream I have no clue what bạn are talking about. I am not going to ngẫu nhiên các câu lạc bộ and poking them. @Cyrus The result of a bored easily-ammused Riku at 12:30 am hơn một năm qua
Riku114 đã đưa ý kiến …
*pokes wall* I am bored. đã đăng hơn một năm qua
IAMYOURENEMY đã bình luận…
*Pokes you*I am as well hơn một năm qua
big smile
namelessbastard đã đưa ý kiến …
joined!! đã đăng hơn một năm qua