Hiro Nakomura Updates

an icon đã được thêm vào: Hiro Nakamura biểu tượng hơn một năm qua by LowriLorenza89
fan art đã được thêm vào: Hiro Nakamura hình nền hơn một năm qua by LowriLorenza89
a photo đã được thêm vào: Hiro hơn một năm qua by LowriLorenza89
a wallpaper đã được thêm vào: Hiro Nakamura hình nền hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: Shall hiro swap abilities with ando? hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: Kiss hoặc Kill: Hiro?? hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: which of these is better? hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: Who do bạn think would be better for Hiro?? hơn một năm qua by LowriLorenza89
a comment was made to the poll: Who do bạn like more?? hơn một năm qua by heroes-lover
a comment was made to the video: hiro and charlie hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a comment was made to the question: Who made this spot? hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a comment was made to the poll: When bạn first saw Hiro Nakamura did bạn like him hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a comment was made to the poll: Why do bạn like Hiro? hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a comment was made to the poll: Is Hiro your favourite character in Heroes? hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a comment was made to the poll: Do bạn think Hiro is hot? hơn một năm qua by seeuvocaloid3
a reply was made to the forum post: Count the những người hâm mộ to 100.. hơn một năm qua by smms