Hawkeye Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

Clint-Barton đã đưa ý kiến …
Who are bạn people? How did bạn find me? đã đăng hơn một năm qua
LokiAvengers đã bình luận…
We r just people who tình yêu and look out for u, I know u r a badass spy, and I tình yêu guys with Bows(just ask Oliver Queen). But getting back 2 the point ur awesome, but everyone needs help at one point... hơn một năm qua
Clint-Barton đã bình luận…
... Thanks....? hơn một năm qua
squishbanana đã bình luận…
We tình yêu bạn Clint Barton! It's as simple as that! hơn một năm qua
nad2 đã bình luận…
xin chào I like hawkeye from the avenger.and clint u hawkeye? hơn một năm qua
Zoie-styles đã đưa ý kiến …
i tình yêu hawkeye from the avengers đã đăng hơn một năm qua
LokiLover678 đã đưa ý kiến …
Hawkeye is cool but he better not stick an Mũi tên xanh in Lokis eye!! đã đăng hơn một năm qua
KaulitZfan đã bình luận…
agree hơn một năm qua
autumnmystique đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
eragon34 đã bình luận…
at last thêm people who like hawkeye iam not the only one who likes him hơn một năm qua
blush
TerminatorT600 đã đưa ý kiến …
I like Hawkeye I feel like giving him a big hug. đã đăng hơn một năm qua
EclipseShadow đã bình luận…
Awww..... ^_^ hơn một năm qua
rexsgirl123 đã bình luận…
He's so hot not too. hơn một năm qua
NinjagoAnime đã bình luận…
Good. hơn một năm qua
johnny121 đã đưa ý kiến …
I can't wait to see Hawkeye in the avengers movie that is coming out this Friday đã đăng hơn một năm qua
Hawkeyerocks đã bình luận…
this si a little late but did u see it i saw it on the opening ngày and hawkeye was so awsome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 hơn một năm qua
XxKFforeverXx đã bình luận…
I saw it, and i'm proud to say, Jeremy did a FANTASTIC job at Hawkeye hơn một năm qua