Harvard trường đại học Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

Tdwtrockz đã đưa ý kiến …
Today we learned about Harvard and the 3 lies statue in social studies
and then the teacher asked:"what did bạn learn today?"
and then someone said:"Harvard can't get their facts straight" đã đăng hơn một năm qua
xx1dinfectionxx đã đưa ý kiến …
my sister went here she just graduated 2 years cách đây i hope i get in this college it looks really nice!!!:) đã đăng hơn một năm qua
hgfan5602 đã đưa ý kiến …
Future school. If I can get in. đã đăng hơn một năm qua
namlunpa đã bình luận…
great!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
hgfan5602 đã bình luận…
Yeah hơn một năm qua
Katniss11 đã đưa ý kiến …
I want to go to this school! đã đăng hơn một năm qua
namlunpa đã bình luận…
me too......................... hơn một năm qua
namlunpa đã đưa ý kiến …
happy new year!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cmc012201 đã đưa ý kiến …
My future school.
đã đăng hơn một năm qua
namlunpa đã bình luận…
very happy!!!!!! hơn một năm qua
cmc012201 đã bình luận…
Ok,:I hơn một năm qua
namlunpa đã bình luận…
about tình yêu story in harvart hơn một năm qua
namlunpa đã đưa ý kiến …
i like harvard so much!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Tweetybirds1 đã đưa ý kiến …
boring
đã đăng hơn một năm qua