halo4 Updates

a poll đã được thêm vào: Who's your yêu thích character Jun hoặc Master Chef hơn một năm qua by Drag617
a pop quiz question đã được thêm vào: What color is master chef in Halo 4 hơn một năm qua by Drag617
a question đã được thêm vào: Should Jun be in Halo 4 yes or no hơn một năm qua by Drag617