Half-Blood's Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

harrypotterbest đã đưa ý kiến …
A Half-Blood is a person who's parents AND grand-parents are wizards. This is what makes Harry a Half-Blood, because his grandparents on Lily's side aren't wizards. đã đăng hơn một năm qua