Gomezing Swiftie Updates

a reply was made to the forum post: COUNTDOWN TO 50 những người hâm mộ hơn một năm qua by Izzah1511
a link đã được thêm vào: Taylor nhanh, nhanh, swift and Selena Gomez hơn một năm qua by Zelink4ever
an icon đã được thêm vào: saylor ❤ hơn một năm qua by GomezingSwiftie