Ghost World comicbook Updates

a photo đã được thêm vào: Inside back cover of special edition comicbook hơn một năm qua by Azoe
a poll đã được thêm vào: Do bạn like David Clowes other comicbooks? hơn một năm qua by Azoe
a question đã được thêm vào: What do you think Ghost World means? hơn một năm qua by Azoe
a poll đã được thêm vào: Do bạn have the big Ghost World special edition? hơn một năm qua by Azoe
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Azoe