Geeky Chic Updates

an icon đã được thêm vào: Glasses dude hơn một năm qua by RubyTuesday632
a photo đã được thêm vào: Glasses close up hơn một năm qua by RubyTuesday632
a question đã được thêm vào: are big glasses geek chik or not hơn một năm qua by miamckennafan