Gary Oak Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

rubyskitty đã đưa ý kiến …
GARY OAK!!!!!! YAY!!!!! X3 đã đăng hơn một năm qua
EeveeOak500 đã bình luận…
my fav character hơn một năm qua
FanFic_Girl_26 đã bình luận…
Gary Oak is one of my yêu thích characters, besides James from Team Rocket. :) hơn một năm qua