garth&lilly Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: Why was Garth making birds fall out of the sky? hơn một năm qua by Kiara_thats_it
fan art đã được thêm vào: Garth hơn một năm qua by Zvieri
a comment was made to the fan art: garth and lilly hơn một năm qua by Leonie12
a comment was made to the photo: Garth and Lilly bởi MWRoach hơn một năm qua by Leonie12
a comment was made to the article: Alpha and Omega Lilly and Garth just go with the Flow Sexual Content hơn một năm qua by Slydog900
a comment was made to the poll: WICH ONE bạn LIKE BETER hơn một năm qua by omegalilly11
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by garthlover
an icon đã được thêm vào: garth hơn một năm qua by katewolf22158
a comment was made to the photo: Lilly and Garth hơn một năm qua by garthlover
an article đã được thêm vào: Alpha and Omega Lilly and Garth just go with the Flow Sexual Content hơn một năm qua by xLillyomegawolf
a comment was made to the photo: lilly and garth hơn một năm qua by pinkmare
a comment was made to the icon: GarthxLILLY hơn một năm qua by pinkmare
a poll đã được thêm vào: WICH ONE bạn LIKE BETER hơn một năm qua by ccp2000
a video đã được thêm vào: Lily And Garth bạn Belong With Me. hơn một năm qua by LillySnuggles