Game Sonic Generation Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

segafan đã đưa ý kiến …
Already beat it, Classic Sonic looks kawaii ^3^ đã đăng hơn một năm qua
shade12 đã bình luận…
that game is retarted ..they need a shadow generations...shadows better than sonic hơn một năm qua
segafan đã bình luận…
Oh god, not bạn again '>_> gtfo hơn một năm qua
shade12 đã bình luận…
well u dont brighten up my ngày either hơn một năm qua
darkkhorn19 đã đưa ý kiến …
IGN sez: The last two decades of Sonic was BAD, Sonic Generations is GOOD and nostalgia is up to MAX.

Darkhorn Sez: Bitch, the first decade was where he BEGAN. *Facepalm* Why would bạn LIKE the nostalgia if bạn hated the first? Secondly, Sonic 1, 2 and 3 & Knuckles are some of the best games I've ever played. Sonic Adventure 1 & 2 did the same thing for me. Remember kids, bạn can't spell IGN without IGNORANCE. đã đăng hơn một năm qua
big smile
StarAngle16 đã đưa ý kiến …
I CAN WAIT :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD đã đăng hơn một năm qua