Trò chơi vương quyền Gamescom GOT

gotorange posted on Jul 25, 2018 at 12:07PM
hallo zusammen

i heard that there will be a big booth showing GOT game at Hall 7.1 this year at gamescom. let us go there together with a cosplay suite.

Trò chơi vương quyền No các câu trả lời