Fringe Observers Updates

a wallpaper đã được thêm vào: Observers <33 hơn một năm qua by Sara92
fan art đã được thêm vào: Observers <33 hơn một năm qua by Sara92
an icon đã được thêm vào: Observers <33 hơn một năm qua by Sara92
a photo đã được thêm vào: Observers <3 hơn một năm qua by Sara92
a comment was made to the photo: Observers hơn một năm qua by drewjoana