Frances hạt đậu, đậu Cobain Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

rosalinewolfe đã đưa ý kiến …
this may sound odd but,i think she has great eyebrows..i dunno people dont give them enough credit...but i can admire some good brows.especilly when they are artfully done in her case. đã đăng hơn một năm qua
smile
no-futur đã đưa ý kiến …
elle ressemble a son pere pas a sa mere ! beautiful comme son pere! đã đăng hơn một năm qua
Fredka đã đưa ý kiến …
I got my medal :) đã đăng hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
link
LOOK XD đã đăng hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
link =D megaa đã đăng hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
I have a present for những người hâm mộ of frances,, watch this blog =) link so many video and pics of franny<3 đã đăng hơn một năm qua
cobainbean đã bình luận…
I tình yêu the pics ♥ but I can not save :( hơn một năm qua
Lisa9090909 đã bình luận…
Make print ( prtsc sysrq) then go to the Paint .. hơn một năm qua
Lisa9090909 đã bình luận…
=( hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
Well frances play guitar.. maybe she has a band.. i dont know =( đã đăng hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
Ei những người hâm mộ of Frances !! Put pictures of her here =) thanks <3 we must to do this together :p đã đăng hơn một năm qua
Lisa9090909 đã đưa ý kiến …
Frances is so beautiful =O đã đăng hơn một năm qua
joy111 đã đưa ý kiến …
do Frances have band? đã đăng hơn một năm qua
queenofqueen đã đưa ý kiến …
“Holding Frances in my arms is the best drug in the world.” Kurt Cobain đã đăng hơn một năm qua
McGbr23 đã đưa ý kiến …
Her middle name is hạt đậu, đậu because when they went to go get an ultra sound , Kurt đã đưa ý kiến that she reminded him of a kidney bean. (: đã đăng hơn một năm qua
queenofqueen đã đưa ý kiến …
“My daughter Frances hạt đậu, đậu was named after Mr. Bean.”
—    Courntey tình yêu đã đăng hơn một năm qua
emilloman đã bình luận…
I can't stand that woman. She's not even a woman she's a demon in a womans body. hơn một năm qua
Lisa9090909 đã bình luận…
She kill kurt! omg =(( hơn một năm qua
smile
Fredka đã đưa ý kiến …
tham gia if bạn want ;) đã đăng hơn một năm qua