Forever a Gamer Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

zzz
Gokucat đã đưa ý kiến …
Yeah....this might as well just be a private place to chat đã đăng hơn một năm qua
NothingButNerd đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
DemonGamer1996 đã bình luận…
Yep, it's a ghost người hâm mộ page. Thought I was gonna work hard on it. But, I don't have enough patience. So đã đưa ý kiến I'll wait a couple of months and see how's it going .Hasn't change much. hơn một năm qua
hmmm
DemonGamer1996 đã đưa ý kiến …
New club I just made. Hope everyone enjoys...I'll try to be as active as I can... đã đăng hơn một năm qua
DemonGamer1996 đã bình luận…
Yea I take that back...I am not gonna be as active as I thought. Getting people to tham gia is hard as hell and seems pretty much pointless! hơn một năm qua
NothingButNerd đã bình luận…
Here, I'll help spread the word :) hơn một năm qua
DemonGamer1996 đã bình luận…
Nah it's cool. hơn một năm qua