Flyff Philippines Genesis Server Updates

a link đã được thêm vào: FlyFF Philippine Server hơn một năm qua by neji_lover