Finn (The Vampire Diaires) Updates

a photo đã được thêm vào: Sage and Finn hơn một năm qua by Sara92
an icon đã được thêm vào: Sage and Finn hơn một năm qua by Sara92
a pop quiz question đã được thêm vào: Which one of these girls is Finn in tình yêu with? hơn một năm qua by jasmine-ocean
a reply was made to the forum post: Countdown to 100 fans! hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: Finn | ''I'm ready to die'' (TVD) hơn một năm qua by mariatsaltaki7
a screencap đã được thêm vào: 3x15 - All My Children hơn một năm qua by IceWomanPro
a video đã được thêm vào: Finn | Remember the name! hơn một năm qua by IceWomanPro
a video đã được thêm vào: The Vampire Diaries | Family Reunion of the Originals [3x13] hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: The Original Family - This is a Family Business hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: the season of the Originals ~ Klaus, Rebekah, Elijah, Kol, Finn, Esther / The Vampire Diaries hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: Klaus and his family | I'm here to forgive bạn hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: The Vampire Diaries I Klaus VS Elijah, Kol, Finn, Rebekah and Esther hơn một năm qua by QueridaPantufa
a link đã được thêm vào: Finn hơn một năm qua by QueridaPantufa
a video đã được thêm vào: THE VAMPIRE DIARIES - Klaus,Elijah,Rebekah,Finn And Kol Together!!!!! 3x13 hơn một năm qua by QueridaPantufa
a poll đã được thêm vào: Are bạn looking phía trước, chuyển tiếp to seeing thêm of Finn? hơn một năm qua by QueridaPantufa