Finn and Puck Updates

a question đã được thêm vào: Were they really good friends in real life too? hơn một năm qua by liz_ann
a comment was made to the icon: finn/puck hơn một năm qua by Santanna