thức ăn nhanh Fast thực phẩm Chain

jarik posted on Jul 15, 2009 at 04:29PM
Which chain of fast food restaraunts is your favorite?

thức ăn nhanh No các câu trả lời