Eric Clapton Updates

a video đã được thêm vào: Nice Clapton quis hơn một năm qua by Charlie25
an icon đã được thêm vào: Eric Clapton hơn một năm qua by fanfly
a photo đã được thêm vào: Eric clapton and son Conor hơn một năm qua by no-futur
a link đã được thêm vào: Eric Clapton at Rokpool hơn một năm qua by RokpoolMusic
a video đã được thêm vào: Layla - Live in Birmingham 1986 hơn một năm qua by hornean
a question đã được thêm vào: I'm just wondering if anyone has gone to an Eric Clapton concert and been able to meet him after the show? hơn một năm qua by pennylane9