emo people vs. Goths Updates

a poll đã được thêm vào: who are better? emo guys hoặc goth guys hơn một năm qua by jemlover