Eliza Dushku Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

angie2212 đã đưa ý kiến …
I tình yêu ELIZA as a woman and as a powerful person with all her sexy body, smart, talent . she is MY ROLL MODEL , tình yêu ALL HER STRONG WORK đã đăng hơn một năm qua
LTboy đã đưa ý kiến …
I think Eliza looks good in jeans and with very little makeup, a natural look is sexy on her. đã đăng hơn một năm qua
LTboy đã đưa ý kiến …
Eliza was awesome as the damaged cop in Alpahbet Killer. She would be great starring in a tv cop show. đã đăng hơn một năm qua
KilingIsGood đã đưa ý kiến …
I tình yêu her attitude :D đã đăng hơn một năm qua
Asia_04 đã đưa ý kiến …
what are bạn thinking about new biểu tượng and banner ? đã đăng hơn một năm qua
smile
Winxlove đã đưa ý kiến …
do bạn know that Eliza Dushku is from Albania? đã đăng hơn một năm qua
csiAthens96 đã bình luận…
yep,and i'm so proud of her because i'm Albanian too hơn một năm qua
Winxlove đã bình luận…
ti je? hơn một năm qua
epicdelena4ever đã bình luận…
yes i do! i am too! hơn một năm qua
Alba93 đã bình luận…
of course.im albanian too :)))) hơn một năm qua