Echo and Ballard Updates

fan art đã được thêm vào: Echo & Paul hơn một năm qua by Flickerflame
a photo đã được thêm vào: Echo & Paul hơn một năm qua by Flickerflame
a wallpaper đã được thêm vào: Echo & Paul hơn một năm qua by Flickerflame
an icon đã được thêm vào: Paul Echo hơn một năm qua by Flickerflame