Eat Pray tình yêu Updates

a comment was made to the photo: Julia Roberts filming in Rome, Italy cách đây 9 tháng by Marija011
an icon đã được thêm vào: EPL hơn một năm qua by fatoshleo
a poll đã được thêm vào: Would bạn do like Liz did and leave everything to go on a self-discovery journey? hơn một năm qua by fatoshleo
a photo đã được thêm vào: Eat Pray tình yêu hình nền hơn một năm qua by fatoshleo
a poll đã được thêm vào: Which couple? hơn một năm qua by fatoshleo
a poll đã được thêm vào: Which do bạn think is the hardest challenge? hơn một năm qua by fatoshleo
a comment was made to the article: Eat Pray tình yêu Cast hơn một năm qua by vital